fbpx

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר – kedmasolar.com

 1. כללי

  1. חברת קדמה סולארי בע"מ (להלן: "קדמה" או "החברה") מברכת את הגולשים הבאים לאתר האינטרנט www.kedmasolar.com. הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתכם להם. מידי פעם ייתכן ותנאי השימוש באתר ישתנו על ידינו ללא הודעה מוקדמת. הדבר בדרך כלל ישקף שינויים בשירותים ו/או בתכנים ו/או ברגולציה המשפיעים על השימוש באתר, לכן מומלץ לחזור ולעיין בתנאי השימוש מידי פעם. לא תהיה למשתמש/ת כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו.
  2. בעלי האתר הינה חברת קדמה סולארי בע"מ. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה דרך כפתור "צור קשר" באתר או לכתוב אלינו לקדמה סולארי בע"מ, דרך שלמה 54/68, תך אביב-יפו, 6607306.
  3. השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. העתקת תכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה אחרת אינה מותרת.
 2. קישורים לאתרים אחרים

  1. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לקדמה שליטה על אתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בקישורים כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
  2. השימוש בכל אתר אחר, באם מופיע אליו קישור באתר זה, כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי קדמה.
 3. ​השימוש באתר

  1. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
  2. אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ושלא למטרות רווח. אסור למשתמשי האתר לעשות בו שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות רווח. לפיכך, אסור למשתמש באתר להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.
  3. נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים לתכנים באתר.
 4. שינוי תקנון זה

  1. קדמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר ובפורום הגולשים בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
  2. קדמה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פורום הגולשים או כל תוכן אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 5. שונות

  1. קדמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי קדמה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, קדמה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת קדמה.
 6. זכויות היוצרים

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של קדמה שייך באופן בלעדי לקדמה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של קדמה, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין קדמה לבין אותם צדדים.
  2. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  3. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
כמה המערכת שלכם תרוויח?

מלאו את הטופס ויועץ של קדמה סולארי יחזור אליכם בהקדם, עם פרטים מלאים והצעת מחיר משתלמת במיוחד.